Ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα

Αρχική > Νέα  > Ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα

Ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα

Ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα σύμφωνα με την αρχή της περιορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, η οποία περιέχεται τόσο στην Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR, τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται «με μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται μόνο κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή για τους οποίους αργότερα υφίστανται επεξεργασία». Ως εκ τούτου, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιθυμεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα και μετά την παρέλευση της περιόδου κατά την οποία εξυπηρετούν τον αρχικό τους σκοπό, θα πρέπει να τα ανωνυμοποιήσει

  • Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

Τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται όταν από σύνολο προσωπικών δεδομένων διαγράφονται όλα τα αναγνωριστικά της ταυτότητας στοιχεία. Στις πληροφορίες δεν πρέπει να απομένει κανένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε, με εύλογη προσπάθεια, να συμβάλει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται.Όταν τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται επιτυχώς, παύουν να είναι προσωπικά δεδομένα.

Η Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχει τη δυνατότητα να φυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα σε μη ανωνυμοποιημένη μορφή για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ακόμη και αφού πάψουν να εξυπηρετούν πλέον τον αρχικό τους σκοπό, υπό τον όρο ότι παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις έναντι καταχρηστικών ενεργειών

  • Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα περιέχουν αναγνωριστικά της ταυτότητας στοιχεία, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο και διεύθυνση. Όταν ψευδωνυμοποιούνται, τα αναγνωριστικά της ταυτότητας στοιχεία αντικαθίστανται από ένα ψευδώνυμο. Η ψευδωνυμοποίηση επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, με κρυπτογράφηση των αναγνωριστικών της ταυτότητας στοιχείων που περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα.

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν ορίζονται στην Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παρά ταύτα, η επεξηγηματική έκθεση της Σύμβασης 108 αναφέρει στο άρθρο42 ότι «η απαίτηση όσον αφορά τα χρονικά όρια αποθήκευσης των δεδομένων στην ονομαστική τους μορφή δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα, μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, πρέπει να διαχωρίζονται αμετάκλητα από το όνομα του για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν τα δεδομένα ψευδωνυμοποιηθούν.