Φορητότητα δεδομένων και Profiling

Αρχική > Νέα  > Φορητότητα δεδομένων και Profiling

Φορητότητα δεδομένων και Profiling

1. Στο άρθρο 20 του Κανονισμού GDPR προβλέπεται ότι το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασία στον οποίο τα έχει παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Περαιτέρω, έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία:

α) βασίζεται σε συγκατάθεση και

β) διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων του από έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό (π.χ. αλλαγή παρόχου κινητής/σταθερής τηλεφωνίας).

2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

4. Η συγκατάθεση κάθε φυσικού προσώπου για την προστασία των δεδομένων του θα πρέπει να είναι ελεύθερη και ρητή. Θα πρέπει το φυσικό πρόσωπο να είναι ενήμερο για το ποιός συλλέγει τα δεδομένα και για πιο σκοπό. Ακόμα και ποιος θα τα επεξεργάζεται περαιτέρω. Πλέον, το σύστημα optout, αλλάζει και γίνεται optin. Διαφορετικά δεν είναι νόμιμο.

Profiling :Με τον όρο «Profiling» εννοούμε την αυτοματοποιημένη συλλογή διαφόρων ειδών δεδομένων για κάποιο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και η ομαδοποίησή του για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.

Γενικώς δεν επιτρέπεται το profiling και ιδίως όταν από αυτό εξάγονται συμπεράσματα για ένα φυσικό πρόσωπο με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Χρειάζεται ειδική συγκατάθεση για να μπορεί να δημιουργήσει κανείς προφίλ κάποιου χρήστη.